Black on white

​White on white

Turquoise on white​