Black on white

Turquoise on white​

​White on white