​White on white

Black on white

Turquoise on white​